Όροι και Προϋποθέσεις Αγορών

Εφαρμογή

Οι παρόντες «Όροι και Προϋποθέσεις Αγορών» από κοινού με τους «Όρους Χρήσης» εφαρμόζονται σε κάθε πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών (εφεξής «Προϊόντα ή Υπηρεσίες») που πραγματοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία «LIVESHOPPING GREECE Μ.ΙΚΕ», που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Θάλειας αριθμός 1, με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 157225703000, με Α.Φ.Μ.: 801455031 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος www.liveshopping.gr (εφεξής «Ηλεκτρονικό Κατάστημα») και αποτελούν τη συνολική δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και των πελατών της.

 1. Εγγραφή ή Σύνδεση

Για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών, ο Χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής «Χρήστης» ή «Πελάτης») πριν ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής της παραγγελίας του μπορεί να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Για την εγγραφή ή σύνδεση του Χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτείται ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και email. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για την αποστολή ενημερώσεων για νέα προϊόντα ή προσφορές, σε πελάτες ή εγγεγραμμένους χρήστες της στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Αν οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο Χρήστης επιθυμεί να ακυρώσει την εγγραφή του στη λίστα διευθύνσεων/email, μπορεί να το κάνει αποστέλλοντας email στη διεύθυνση info@liveshopping.gr προκειμένου να ζητήσει τη διαγραφή ή αλλαγή των τηρούμενων προσωπικών του στοιχείων.

 1. Παραγγελία. Υποβολή και Αποδοχή

2.1 Υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας – Πρόταση για αγορά αγαθών

Η παραγγελία των προϊόντων ή/και υπηρεσιών υποβάλλεται μέσω της συμπλήρωσης και αποστολής της ειδικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Πριν από την υποβολή της παραγγελίας, ο Πελάτης λαμβάνει μέσω ειδικού συνδέσμου γνώση των όρων που αφορούν την πώληση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που επιθυμεί να αποκτήσει και στη συνέχεια επιλέγει την ενεργοποίηση σχετικού εικονιδίου «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και προϋποθέσεις αγορών». Με τη σήμανση αυτή, ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση των ακόλουθων πληροφοριών:

 1. Των κύριων χαρακτηριστικών των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών που παρήγγειλε, όπως αυτά περιγράφονται στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, ούτως ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελλομένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης παρέλειψε να ενημερωθεί επαρκώς για τα ανωτέρω.
 2. Της ταυτότητας, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου, του αριθμού φαξ και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
 3. Της συνολικής τιμής των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α., κάθε άλλου τέλους και όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου καθώς και κάθε άλλης δαπάνης. Oι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων ή/και υπηρεσιών όπως τίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι οι τελικές (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.). Οι ως άνω αναγραφόμενες τελικές τιμές κάθε προϊόντος ή/και υπηρεσίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται στη συνέχεια του κειμένου της παραγγελίας με βάση την επιλογή του τρόπου αποστολής (εφόσον προκύπτουν έξοδα αποστολής, αναλόγως της εμπορικής πολιτικής).
 4. Του κόστους χρησιμοποιήσεως του μέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως για τη σύναψη της σύμβασης, όταν αυτό υπολογίζεται με βάση άλλη εκτός των βασικών τιμολογίων χρέωση.
 5. Των μέσων πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, αλλά και της προθεσμίας εντός της οποίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά ή να παράσχει τις υπηρεσίες.
 6. Των τυχόν περιορισμών παράδοσης και των μέσων πληρωμής.
 7. Των προϋποθέσεων, των εξαιρέσεων, της προθεσμίας και των διαδικασιών άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης καθώς και της υποχρέωσης επιβάρυνσης του Πελάτη με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε περίπτωση υπαναχώρησης του.
 8. Σε περίπτωση που ο Πελάτης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης αφού έχει κάνει χρήση της υπηρεσίας, θα πρέπει να καταβάλει εύλογο κόστος στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 9. Όταν δεν παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης με βάση το Νόμο, την πληροφορία ότι ο Πελάτης δεν θα έχει δικαίωμα υπαναχώρησης ή, κατά περίπτωση, τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο Πελάτης χάνει το δικαίωμα της υπαναχώρησης.
 10. Της ύπαρξης της ευθύνης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.
 11. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ύπαρξης και των όρων εφαρμογής υπηρεσιών υποστήριξης του Πελάτη μετά την πώληση, εξυπηρέτησης μετά την πώληση και εμπορικών εγγυήσεων.
 12. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της δυνατότητας προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό παραπόνων και επανόρθωσης στον οποίο υπάγεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, καθώς και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτόν.
 13. Της υποχρέωσης πληρωμής με την υποβολή της παραγγελίας.

Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών, που λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, ήτοι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που σε παραγγελία τέτοιο σφάλμα στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος μόνο των παραγγελθέντων προϊόντων, τότε η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα και θεωρείται μη ολοκληρωθείσα για τα προϊόντα στα οποία διαπιστώθηκε το σφάλμα, εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και λειτουργούν ως μονάδα το ένα με το άλλο και ο Πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

3. Διαθεσιμότητα προϊόντων

Ο Πελάτης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω ενδείξεων που τίθενται στη σελίδα κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων της εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και ως εκ τούτου να μην καταρτιστεί η πώληση. Τυχόν πληρωμές θα επιστρέφονται στον Πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που ο Πελάτης επέλεξε να πληρώσει την παραγγελία του.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ γνωστοποιεί κάθε φορά στον Πελάτη τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης του παραγγελλόμενου προϊόντος, αναλόγως των περιστάσεων. H ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται να ενημερώσει τον Πελάτη σε περίπτωση συνδρομής λόγων που καθιστούν το προϊόν μη διαθέσιμο ή για τον πιθανό (νέο) χρόνο παράδοσης εφόσον συντρέχουν λόγοι καθυστέρησης της παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον Πελάτη, ο Πελάτης δικαιούται να προβεί μονομερώς σε ακύρωση της παραγγελίας με έγγραφη δήλωσή του (με ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@liveshopping.gr). Εφόσον ακυρωθεί η παραγγελία και έτσι καταγγελθεί η σύμβαση πώλησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να επιστρέψει άμεσα όλα τα χρήματα που της είχε καταβάλλει ο Πελάτης.

Μη διαθεσιμότητα μέρους παραγγελίας: Αν η έλλειψη διαθεσιμότητας αφορά μέρος μόνον των παραγγελθέντων προϊόντων της παραγγελίας, το υπόλοιπο της παραγγελίας εκτελείται κανονικά, εκτός και εάν τα προϊόντα της παραγγελίας είναι συναφή, και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και ο Πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκτέλεση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

 1. Παράδοση παραγγελίας

4.1. Τόπος Παράδοσης

Αν ο Πελάτης έχει επιλέξει πληρωμή της παραγγελίας του με κάρτα, οφείλει κατά την παραλαβή του Προϊόντος από τον συνεργάτη μεταφορέα να επιδεικνύει ταυτόχρονα με το έγγραφο ταυτοπροσωπίας και την του κάρτα με την οποία πραγματοποίησε την αγορά.

Παράδοση στον τόπο που ορίζει ο Πελάτης: Στην περίπτωση που το προϊόν αποστέλλεται στον τόπο που έχει επιλέξει ο Πελάτης, το προϊόν παραδίδεται σε εξωτερικό συνεργάτη – μεταφορέα και ο Πελάτης ενημερώνεται ηλεκτρονικά, ότι το προϊόν είναι έτοιμο προς αποστολή. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται βάσει της παραγγελίας του Πελάτη. Τυχόν λανθασμένη καταχώριση εκ μέρους του Πελάτη και ως εκ τούτου λανθασμένος υπολογισμός εξόδων αποστολής δεν βαρύνει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αλλά τον Πελάτη.

4.2. Χρόνος Παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης των πωλουμένων προϊόντων και υπηρεσιών προσδιορίζεται στην παραγγελία αναλόγως της διαθεσιμότητας, επιβεβαιώνεται στην αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, και είναι το πολύ τριάντα (30) ημέρες από το χρόνο της κατάρτισης της πώλησης, εκτός αν υπάρξει ειδική διαφορετική συμφωνία των μερών που επιβεβαιώνεται εγγράφως, με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Ανωτέρα βία: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και ως εκ τούτου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δυο (2) μηνών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση. Εάν ο Πελάτης κρίνει ότι δεν έχει πλέον συμφέρον από την εκτέλεση της παραγγελίας, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να του επιστρέψει το τίμημα καθώς και κάθε άλλο ποσό που είχε πληρωθεί στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης.

 1. Πληρωμή

Τυχόν παραδοθέντα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μέχρι την οριστική, πλήρη και ολοσχερή καταβολή του τιμήματος σε αυτήν.

5.Πολιτική Επιστροφών

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής χωρίς να υποχρεούστε να αιτιολογήσετε την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που την παραλάβετε.

Στην περίπτωση αυτή τον πελάτη επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων με Ταχυμεταφορές (όχι απλό ταχυδρομείο).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Μπαίνετε στον λογαριασμό σας στο www.liveshopping.gr.

Εντοπίζετε την παραγγελία που αγοράσατε και από την οποία θέλετε να επιστρέψετε ένα ή περισσότερα είδη και πατάτε το πλήκτρο REQUEST WARRANTY. Αν το πλήκτρο δεν εμφανίζετε σημαίνει ότι η παραγγελία σας δεν έχει ακόμα Ολοκληρωθεί, οπότε δεν μπορεί να γίνει επιστροφή ακόμα.

Κλικάρετε τα είδη που θέλετε να επιστρέψετε.

Επιλέγετε αν θέλετε ΑΛΛΑΓΗ (REPLACE) ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (REFUND).

Επιλέγετε την αιτία για την οποία ζητάτε ΑΛΛΑΓΗ ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ.

Σημειώνετε ότι θέλετε ως βοηθητικό στο αίτημά σας και πατάτε SUBMIT REQUEST.

Το αίτημά σας θα σταλεί αυτόματα στην εμπορική επιχείρηση που σας έστειλε την συγκεκριμένη παραγγελία. Εφόσον κρίνει σκόπιμο η εμπορική επιχείρηση θα επικοινωνήσει μαζί σας μέσω του συστήματος επικοινωνίας του liveshopping.gr ή τηλεφωνικά για περισσότερες διευκρινήσεις. Μόλις ολοκληρωθεί τυχόν συνεννόηση με την Εμπορική επιχείρηση θα προχωρήσετε στην διαδικασία αποστολής του προϊόντος (αν είναι επιστροφή).

Στο δέμα επιστροφής θα πρέπει να συμπεριλάβετε:

 1. το προϊόν που επιστρέφετε σε άρτια κατάσταση, όπως το παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του και επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις του προϊόντος
 2. την απόδειξη λιανικής πώλησης

ΠΡΟΣΟΧΗ, το επιστρεφόμενο δέμα θα το αποστείλετε στην διεύθυνση της Εμπορικής επιχείρησης από όπου πραγματοποιήσατε την αγορά. Τα στοιχεία της αναγράφονται στο παραστατικό αγοράς που λάβατε με την παραγγελία σας (διαθέσιμο και στην καρτέλα σας στο liveshopping.gr).

Αφού παραληφθεί το προϊόν στην Εμπορική επιχείρηση και επιβεβαιωθεί η επιστροφή θα ενημερωθείτε μέσω του liveshopping.gr για την εξέλιξη και θα ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής χρημάτων (αν προβλέπεται από την διαδικασία, πχ αν δεν γίνει ανταλλαγή με άλλο είδος κ.λπ.).

Ο πελάτης αποζημιώνεται σε όλο το ποσό της αξίας των ειδών (όχι των εξόδων αποστολής που τυχόν κατέβαλε) με επιστροφή των χρημάτων μέσω της VIVA PAYMENTS (αντίστροφη κίνηση από την πληρωμή). Η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα.

ΛΑΘΟΣ ΜΑΣ

Σε περίπτωση που ο λόγος επιστροφής αφορά σε λάθος δικό μας, θα αποστείλουμε εταιρεία ταχυμεταφορών στην διεύθυνση που μας έχετε ορίσει για την παραλαβή της παραγγελίας με δικά μας έξοδα.

Τα προϊόντα που επιστρέφετε θα σταλούν στην διεύθυνση της Εμπορικής επιχείρησης από όπου πραγματοποιήσατε την αγορά. Τα στοιχεία της αναγράφονται στο παραστατικό αγοράς που λάβατε με την παραγγελία σας (διαθέσιμο και στην καρτέλα σας στο liveshopping.gr).

Δεν χωρεί υπαναχώρηση, σύμφωνα με την Νομοθεσία, σε:

 1. συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του πελάτη και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή
 2. προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας ή είδη που έχουν στενή επαφή με το ανθρώπινο σώμα ( όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ακουστικά, αποτριχωτικές μηχανές, ξυριστικές – κοπτικές – κουρευτικές μηχανές, βούρτσες, οδοντόβουρτσες και θερμόμετρα κ.α.).
 3. συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από τον προμηθευτή με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Εάν, στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, ο προμηθευτής παράσχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον καταναλωτή ή αγαθά πέρα από τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή κατά τις επιδιορθώσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά.
 4. πώληση σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση.
 5. προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΑΛΛΑΓΗ

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής θέλει να αλλάξει το προϊόν, θα πρέπει να προβεί στην επιστροφή του στην εταιρεία με μεταφορική εταιρεία (κούριερ) και στην πραγματοποίηση νέας παραγγελίας.

Στην περίπτωση αυτή, το κόστος επιστροφής βαρύνει τον καταναλωτή.

Εάν ο λόγος επιστροφής αφορά σε λάθος της εταιρείας το κόστος επιστροφής βαρύνει την εταιρεία.

Η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει ένα προϊόν που θεωρείται ελαττωματικό.

Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται εντός της αρχικής του συσκευασίας και στην ίδια άριστη κατάσταση στην οποία το παραλάβατε, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης και συμπεριλαμβανομένων των ειδικών σημάνσεων του προϊόντος (καρτελάκια).

Η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του.

Η διαδικασία επιστροφής και στην περίπτωση αυτή είναι παρόμοια με την διαδικασία επιστροφής στην Υπαναχώρηση, με την διαφορά ότι επιλέγετε REPLACE.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Οι πελάτες μας δικαιούνται να προβούν σε ακύρωση παραγγελίας, αποκλειστικά υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ήδη διεκπεραιωθεί από την εταιρεία, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με εκπρόσωπο της εταιρείας μας, ώστε να σας ενημερώσει περαιτέρω για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί.

Σε περίπτωση χρέωσης μέσω κάρτας η εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.

ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΌΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Τα διατιθέμενα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόντα διαρκείας φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας όταν είναι υποχρεωτικό από τον Νόμο (ανάλογα το προϊόν).

Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων) και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, στην ελληνική γλώσσα όταν είναι υποχρεωτικό από τον Νόμο (ανάλογα το προϊόν).

Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο. Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφ’ όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:

 • Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής.
 • Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής ( Σειριακός αριθμός -Serial No.)
 • Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.

Η Εταιρεία διαθέτει εμπορεύματα τρίτων Εμπόρων οι οποίοι έχουν και την τελική ευθύνη παροχής της εγγύησης προς τον τελικό αγοραστή.

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας μέσω e-mail στο returns@liveshopping.gr

6.Προσωπικά Δεδoμένα

Ο Πελάτης συμπληρώνει προσωπικές πληροφορίες (π.χ. όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο) στην ειδική Φόρμα Παραγγελίας που υπάρχει στο ηλεκτρονικό κατάστημα, προκειμένου να υποβάλει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ την παραγγελία του για προϊόντα ή/και υπηρεσίες. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, συλλέγει τις απολύτως απαραίτητες για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω συναλλαγών πληροφορίες που καταχωρούνται από τον Πελάτη («προσωπικά δεδομένα» ή «Δεδομένα»), Τα Δεδομένα του Πελάτη διατηρούνται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης με τον Πελάτη και πάντως για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε ετών από τη λύση ή λήξη της σύμβασης αυτής, όπως ορίζεται από το νόμο για την παραγραφή τυχόν αξιώσεων και για λόγους εκκαθάρισης. Τα φορολογικά στοιχεία καθώς και όσα απαιτούνται για λόγους ελέγχου από τις εποπτικές Αρχές θα τηρούνται όσο ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Στη συνέχεια θα καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού ή για την κάλυψη των επιχειρησιακών, φορολογικών, ή λογιστικών απαιτήσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων της ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής. Πρόσβαση στα Δεδομένα του Πελάτη έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου

 

7.Ειδικοί όροι & προϋποθέσεις που ισχύουν για τις αγορές από το Liveshopping.gr

Εκτός από την πώληση των δικών της Προϊόντων και Υπηρεσιών, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λειτουργεί και ως πλατφόρμα, στα πλαίσια του Liveshopping.gr, που επιτρέπει σε ανεξάρτητους τρίτους εμπόρους που συμμορφώνονται με τα πρότυπα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ να πωλούν τα προϊόντα τους μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος («Τρίτοι Πωλητές»). Εάν ένα προϊόν πωλείται από Τρίτο Πωλητή, τότε η καταχώριση θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του Τρίτου Πωλητή καθώς και τους ειδικούς όρους πώλησης που αφορούν συγκεκριμένα τα προϊόντα του Τρίτου Πωλητή (όπως χρόνος παράδοσης). Συνεπώς, για αγορές στο Liveshopping.gr ισχύουν και είναι δεσμευτικοί αποκλειστικά μεταξύ των Τρίτων Πωλητών και του Πελάτη οι «Όροι και Προϋποθέσεις Αγορών – Liveshopping.gr» ως προς τα δικαιώματα του Πελάτη αναφορικά με την υποβολή της παραγγελίας και την κατάρτιση της πώλησης, την υπαναχώρηση λόγω αλλαγής γνώμης, τις αξιώσεις λόγω ελαττωματικότητας, και τους τρόπους επίλυσης διαφορών και το εφαρμοστέο δίκαιο ενώ συμπληρωματικά ισχύουν αποτελώντας δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του Πελάτη και οι παρακάτω ειδικοί όροι. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι το Liveshopping.gr λειτουργεί ως πλατφόρμα πωλήσεων για ανεξάρτητους πωλητές και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν είναι υπεύθυνη για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του Τρίτου Πωλητή. Οι Τρίτοι Πωλητές είναι οι «πωλητές» των αγαθών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία περί καταναλωτών και είναι υπεύθυνοι για όλες τις εκ του νόμου υποχρεώσεις και εγγυήσεις. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν παρέχει καμία εγγύηση ή βεβαίωση σχετικά με τα χαρακτηριστικά ή την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που πωλούνται/παρέχονται από τον Τρίτο Πωλητή. Τα ανωτέρω δεν δύνανται να περιορίσουν ή τροποποιήσουν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του ΠΕΛΑΤΗ που προβλέπονται από το νόμο και δεν δύνανται εκ του νόμου να περιοριστούν ή τροποποιηθούν.

8.1. Όροι πώλησης και πληρωμής

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενεργεί ως συνεργάτης των Τρίτων Πωλητών για την ολοκλήρωση των αγορών στο Liveshopping.gr. Ο Πελάτης δια των παρόντων όρων εξουσιοδοτεί την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή/και τρίτο συνεργαζόμενο με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ νομίμως αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών να πραγματοποιεί εισπράξεις χρημάτων από τον Πελάτη για λογαριασμό των Τρίτων Πωλητών. Όλες οι πληρωμές πρέπει να γίνονται με πιστωτικές κάρτες (VISA, MasterCard, American Express και Discover), χρεωστικές κάρτες ή άλλο τρόπο πληρωμής που καθορίζει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την αποκλειστική της κρίση. Ο Πελάτης, δια των παρόντων όρων, εξουσιοδοτεί την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να χρεώνει τους λογαριασμούς της πιστωτικής/χρεωστικής του κάρτας για οποιοδήποτε ποσό μπορεί να οφείλεται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή στον Τρίτο Πωλητή. Επιπλέον, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να συμψηφίσει οποιαδήποτε ποσά τυχόν οφείλει ο Πελάτης στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή στον Τρίτο έναντι οποιωνδήποτε ποσών τυχόν οφείλονται στον Πελάτη από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή τον Τρίτο. Η εταιρεία δεν παρέχει πληροφορίες της κάρτας του Πελάτη στον Τρίτο Πωλητή.

8.2. Αλλαγή ή ακύρωση παραγγελίας

Μόλις ο Πελάτης υποβάλλει μια παραγγελία για ένα προϊόν Τρίτου Πωλητή στο Liveshopping.gr, ο Τρίτος Πωλητής θα διαχειρίζεται όλα τα στάδια της παραγγελίας. Η Παραγγελία δύναται να ακυρωθεί από τον Πελάτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο Τρίτος Πωλητής δεν έχει ήδη αποδεχθεί την Παραγγελία. Η εταιρεία θα μπορεί να ακυρώσει παραγγελία πριν γίνει αποδεκτή από τον Τρίτο Πωλητή εφόσον αιτηθεί από πελάτη

8.3. Αποστολή

Η αποστολή των προϊόντων που αγοράζει ο Πελάτης στο Liveshopping.gr γίνεται από τον Τρίτο Πωλητή και όχι από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει καμία υποχρέωση να αποστείλει στον Πελάτη οποιοδήποτε προϊόν ο τελευταίος αγόρασε στο Liveshopping.gr. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να παρέχει στον Τρίτο Πωλητή τη διεύθυνση αποστολής του Πελάτη για την αποστολή των προϊόντων που αγόρασε. Ο Πελάτης αναλαμβάνει πλήρως τα έξοδα αποστολής για κάθε προϊόν που αγόρασε από το Liveshopping.gr

8.4. Επιστροφή προϊόντων

Ο Πελάτης δεν μπορεί να επιστρέψει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόντα που αγόρασε στο Liveshopping.gr μετά την παρέλευση του διαστήματος υπαναχώρησης. Ο Πελάτης, μετά την παρέλευση του διαστήματος υπαναχώρησης πρέπει να επικοινωνήσει με τον Τρίτο Πωλητή για τυχόν επιστροφές προϊόντων που επιθυμεί να κάνει. Τα στοιχεία επικοινωνίας επωνυμίας του Τρίτου Πωλητή μπορούν να βρεθούν στις λεπτομέρειες της παραγγελίας του Πελάτη που βρίσκονται στο λογαριασμό του.

8.5. Εξυπηρέτηση Πελατών Liveshopping.gr

Εάν ο Πελάτης παραγγείλει ένα προϊόν Τρίτου, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα παραμείνει το σημείο επαφής για τυχόν ερωτήσεις και θα φροντίσει να διευκολύνει την επικοινωνία του Πελάτη με τον Τρίτο Πωλητή, εφόσον απαιτηθεί. Τα νόμιμα δικαιώματα του Πελάτη από την αγοραπωλησία δεν επηρεάζονται από την επικοινωνία με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Ωστόσο διευκρινίζεται ρητά ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν παρέχει καμία υποστήριξη Πελατών για οποιαδήποτε αγορά προϊόντων Τρίτων Πωλητών στο Liveshopping.gr και ο Πελάτης συμφωνεί ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν είναι υπεύθυνη για την παροχή οποιασδήποτε τέτοιας υποστήριξης. Εάν ο Πελάτης έχει απορίες σχετικά με το προϊόν που αγόρασε ή την αποστολή του, πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Τρίτο Πωλητή για οποιαδήποτε υποστήριξη πελατών χρειάζεται. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Τρίτου Πωλητή μπορούν να βρεθούν στις λεπτομέρειες της παραγγελίας που βρίσκονται στο λογαριασμό του ή στο email που έχει λάβει ο Πελάτης με την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

8.6. Διαδικασία επίλυσης διαφορών, διαδικασία διεκδίκησης και επιστροφές χρημάτων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει θεσπίσει μια διαδικασία για να σας βοηθήσει τον Πελάτη σχετικά με αξιώσεις που μπορεί να έχει με τον Τρίτο Πωλητή. Επειδή το Liveshopping.gr επιτρέπει στον Πελάτη να προβεί στην αγορά προϊόντων Τρίτων Πωλητών μέσω του καλαθιού του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, ο Πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται τη χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής του κάρτας από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή από το συνεργαζόμενο νομίμως αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών. Τυχόν αμφισβήτηση της συναλλαγής από τον Πελάτη αφορά την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ως εκ τούτου, ο Πελάτης δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αξίωση κατά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ εάν προηγουμένως έχει προβεί σε αμφισβήτηση της συναλλαγής. Επιπλέον η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να μην αποδεχθεί την ολοκλήρωση συναλλαγής που πραγματοποιήθηκε με κάρτα στο Liveshopping.gr και για την οποία ο Πελάτης έχει προβεί σε δήλωση αμφισβήτησης της συναλλαγής προς την τράπεζα.

8.7. Ευθύνη – Περιορισμός

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΈΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΟ Liveshopping.gr. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ Ή ΑΞΙΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ή ΑΓΟΡΑ ΣΤΟ LIVESHOPPING.GR, ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ Ή ΑΛΛΟΥ ΤΡΙΤΟΥ, Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΟΡΑ Ή ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LIVESHOPPING.GR, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ LIVESHOPPING.GR Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ LIVESHOPPING.GR Ή / ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ LIVESHOPPING.GR. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, Ή ΑΛΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟ LIVESHOPPING.GR, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LIVESHOPPING.GR Ή / KAI ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ TOY LIVESHOPPING.GR ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ LIVESHOPPING.GR, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ LIVESHOPPING.GR, ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥ LIVESHOPPING.GR Ή ΑΛΛΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥ LIVESHOPPING.GR, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΛΛΟ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΠΑΡΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΠΩΛΗΤΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟ LIVESHOPPING.GR. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Ή ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ Ή ΕΛΛΙΠΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗ ΣΦΑΙΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ LIVESHOPPING.GR ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ.

8.8. Προσωπικά Δεδομένα

Για την πραγματοποίηση αγορών μέσω της πλατφόρμας Liveshopping.gr, ο Πελάτης συμπληρώνει τις απολύτως απαραίτητες προσωπικές πληροφορίες του όπως το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση αποστολής αλληλογραφίας, το τηλέφωνο επικοινωνίας και το email του (εφεξής «προσωπικά δεδομένα» ή «Δεδομένα») στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα, για την υποβολή και εκτέλεση της σχετικής παραγγελίας του για προϊόντα ή/και υπηρεσίες από τους Τρίτους Πωλητές. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα παρέχει στους Τρίτους Πωλητές τις πληροφορίες αυτές, ως απολύτως απαραίτητες για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω συναλλαγών και ειδικότερα για την αποστολή των Προϊόντων στον Πελάτη, την επικοινωνία μαζί του για την ολοκλήρωση της παραγγελίας και για τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν με την παραγγελία του Πελάτη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί τα Δεδομένα του Πελάτη για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης μαζί του και πάντως για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε ετών από τη λύση ή λήξη της σύμβασης, όπως ορίζεται από το νόμο για την παραγραφή τυχόν αξιώσεων και για λόγους εκκαθάρισης. Τα φορολογικά στοιχεία καθώς και όσα απαιτούνται για λόγους ελέγχου από τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές θα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Στη συνέχεια θα καταστρέφονται, με ασφαλή τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού ή για την κάλυψη των επιχειρησιακών, φορολογικών, ή λογιστικών απαιτήσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων της ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής . Πρόσβαση στα Δεδομένα του Πελάτη έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας καθώς και οι Τρίτοι Πωλητές, που συνεργάζονται με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την πώληση των προϊόντων/υπηρεσιών τους μέσω του Liveshopping.gr. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου

 1. Τελικές Διατάξεις

Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών. Ομοίως, το site έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην Κηφισιά και η Ελληνική Νομοθεσία θα καθοδηγεί την χρήση του site και την ερμηνεία του. Αν ο Χρήστης επιλέξει να αποκτήσει πρόσβαση στο site από άλλη χώρα, έχει την ευθύνη να ακολουθήσει τους Νόμους της χώρας αυτής.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του Πελάτη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.:1520, φαξ:2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ:2106460414), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Πελάτης έχει πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι: Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE), Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr. Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του.

Η προστασία που επιφυλάσσουν οι διατάξεις του νόμου περί συμβάσεων συναπτομένων από απόσταση, όπως και οι παρόντες όροι, υπογραμμίζεται, ότι εφαρμόζεται στις συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται για λόγους, που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης πώλησης σύμφωνα με τους παρόντες όρους αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Πελάτης δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του.

Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως (δια χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή μέσω ταχυδρομείου, η οποία θα θεωρείται παραδοθείσα 48 ώρες μετά την ταχυδρόμησή της, ταχυμεταφορές).

Η παρούσα αποτελεί την πλήρη γνώση και συμφωνία μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του Πελάτη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Συμφωνίας, ή/και τις πολιτικές ή/και τις διαδικασίες του οποιαδήποτε στιγμή με την ανακοίνωση των αλλαγών στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης πώλησης σύμφωνα με τους παρόντες όρους αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Πελάτης δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του. Η παρούσα Συμφωνία θα ερμηνεύεται και θα εκτελείται σύμφωνα με το δίκαιο της Ελλάδας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ο Πελάτης συμφωνούν ότι τα δικαστήρια που βρίσκονται στην Αθήνα είναι ο κατάλληλος και αποκλειστικός χώρος επίλυσης κάθε διαφοράς σχετικά με αυτή τη Συμφωνία και συμφωνούν με την παρούσα την προσωπική και υποκειμενική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων.

0
  0
  Καλάθι
  Αδειο καλάθι
   Υπολογισμός εξόδων αποστολής
   Κλικ και πάρε το κουπόνι

   Main Menu

   Δώστε το email για να λαμβάνετε ενημέρωση για όλες τις νέες εκπομπές πώλησης του liveshopping.gr

   Δεν στέλνουμε spam! Διαβάστε την πολιτική απορρήτου μας για περισσότερες λεπτομέρειες.